Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky predaja spoločnosti Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o.

prostredníctvom webového portálu Partner Heineken (ďalej len „VOP“)


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Predmetom VOP je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kúpe potravinárskeho tovaru prostredníctvom elektronického obchodu Partner Heineken, dostupného na webstránke www.partner.heineken.sk , ktorého prevádzkovateľom je predávajúci (ďalej len „portál“). Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, platia VOP pre jednotlivé dodávky tovarov zakúpených prostredníctvom portálu, pričom každá jedna dodávka tovaru sa považuje za samostatný zmluvný vzťah.

1.2. „predávajúcim“ – sa rozumie spoločnosť Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o., IČO: 36523968, so sídlom: Novozámocká 2, Hurbanovo, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č.10615/N.

 

1.3. „kupujúcim“ – sa rozumie FO podnikateľ a/alebo právnická osoba, zaregistrovaná u predávajúceho postupom uvedeným nižšie v bode 2.1, ktorá nakupuje tovar u predávajúceho prostredníctvom portálu.

 

1.4. „tovarom“ - sa rozumie potravinársky tovar z kategórie pivo, alkoholické a nealkoholické nápoje, pochutiny, cigarety a iné podľa aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na portáli.

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1. Kupujúci má možnosť objednať si tovar u predávajúceho prostredníctvom  portálu až po úspešnej registrácii na portáli. Registrácia na portál je možná iba elektronicky, a to na webovej adrese: www.partner.heineken.sk Kupujúci je pri registrácii na portáli povinný vyplniť nasledovné povinné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, názov obchodu, adresa, obec a PSČ. Okrem povinných údajov má kupujúci možnosť vyplniť aj nasledovné dobrovoľné údaje: oslovenie, uprednostňovaný spôsob kontaktu,  okres a súčasný dodávateľ tovaru. Po vyplnení údajov kupujúci stlačením tlačidla Odoslať zašle predávajúcemu požiadavku o schválenie registrácie. Registrácia na portáli kupujúcim podlieha schváleniu zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neschváliť kupujúcemu registráciu na portáli, a to aj bez uvedenia dôvodu. Informácia o schválení alebo neschválení registrácie bude kupujúcemu doručená na ním uvedenú emailovú adresu najneskôr do 2 pracovných dní od odoslania požiadavky o registráciu predávajúcemu. V prípade schválenia žiadosti kupujúceho o registráciu predávajúcim bude kupujúcemu v informačnom e-maile podľa predchádzajúcej vety doručený aj odkaz pre vytvorenie hesla na prihlásenia sa na portál. Momentom vytvorenia hesla kupujúcim je registrácia na portál úspešne dokončená. Kupujúci sa do portálu prihlasuje prostredníctvom jeho emailovej adresy a hesla. Kupujúci má v rámci nastavenia svojho profilu na portáli možnosť zmeny zadaných údajov alebo hesla. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie tovaru zverejneného na portáli sú ilustračné.   

2.2. Tovar bude dodávaný na základe objednávok kupujúceho uskutočnených prostredníctvom portálu. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby objednávky v jeho mene podávala oprávnená osoba, pričom predávajúci nie je povinný overovať oprávnenosť tejto osoby.

2.3. Kupujúci musí v rámci objednávky tovaru na portáli zadať: špecifikáciu tovaru, množstvo tovaru, termín dodania, zvoz obalov (ak kupujúci odovzdáva viac obalov ako prevezme), spôsob platby (v hotovosti podľa bodu 4.3. alebo na základe faktúry podľa bodu 4.4.). Miestom dodania tovaru je adresa kupujúceho uvedená v jeho profile na portáli (t.j. adresa uvedená pri registrácii, pokiaľ nedošlo k jej zmene kupujúcim) (ďalej len „miesto dodania“). Kupujúci berie na vedomie, že tovar je možné dodať iba v termínoch určených predávajúcim, z ktorých má kupujúci možnosť voľby.

2.4. Vykonaním objednávky postupom podľa bodu 2.3. a stlačením tlačidla Potvrdiť objednávku kupujúci vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a Reklamačným poriadkom (ako je uvedené v bode 5.1), pričom objednávka kupujúceho je zaslaná na potvrdenie predávajúcemu. Doručením potvrdzujúceho emailu kupujúcemu predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky a objednávka sa týmto okamihom považuje za dokončenú. V prípade nedoručenia potvrdzujúceho emailu má kupujúci možnosť obrátiť sa na predávajúceho prostredníctvom emailu: partner@heineken.com, tel. čísla: 0800 611 611 alebo prostredníctvom prideleného obchodného zástupcu.

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený kedykoľvek pred dodaním tovaru zrušiť objednávku alebo jej časť. Predávajúci je oprávnený urobiť takéto oznámenie telefonicky, písomne alebo e-mailom. Kupujúci má právo meniť, rušiť objednávku najneskôr 48 hodín pred plánovaným dodaním tovaru. Kupujúci je oprávnený urobiť takéto oznámenie prostredníctvom emailu: partner@heineken.com, tel. čísla: 0800 611 611 alebo prostredníctvom prideleného obchodného zástupcu.

 

III. DODANIE TOVARU

3.1. Dodávky tovaru sa budú realizovať v termínoch určených v objednávke, pričom objednávka kupujúceho musí byť doručená predávajúcemu minimálne 1 deň pred požadovaným dňom doručenia tovaru, a to do 15.00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

3.2. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať do miesta dodania. Tovar je dodaný, keď je v mieste dodania pripravený na zloženie na okraj ložnej plochy dopravného prostriedku. Dopravca môže zložiť tovar v priestoroch prevádzky kupujúceho technicky uspôsobenom pre skladovanie tovaru, avšak za škodu spôsobenú počas vykladania zodpovedá kupujúci.

 

3.3. Predávajúci sa zaväzuje priložiť ku každej dodávke tovaru dodací list.

 

3.4. Kupujúci prevezme tovar v mieste dodania a potvrdí na origináli dodacieho listu vyhotovenom predávajúcim prevzatie tovaru a vrátené obaly. Kupujúci je povinný prevziať aj čiastočné plnenie predávajúceho bez nároku na náhradu škody.

 

3.5. Dodaním tovaru do miesta dodania nastáva prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho a týmto momentom sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú.

 

3.6.V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar resp. z akéhokoľvek dôvodu neprevezme v mieste dodania v dohodnutom termíne osobne prípadne prostredníctvom poverenej osoby, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náklady súvisiace s dodaním neprevzatého tovaru, resp. škodu, ktorá predávajúcemu z tohto dôvodu vznikla a to do 10 dní od ich vyčíslenia predávajúcim.

 

3.7. Pri prijatí tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať (najmä množstvo, sortiment, neporušenosť obalov a záručnú dobu) a prípadné vady oznámiť ihneď predávajúcemu, neskoršie reklamácie vád z tohto titulu sú vylúčené a nebudú uznané.

 

3.8. Kupujúci vyhlasuje, že bez ohľadu na to, ktorá osoba prevezme objednaný tovar alebo podpíše dodací list, pokiaľ sa dodanie tovaru uskutoční v mieste dodania, považuje sa tovar za riadne dodaný.

3.9. Podpisovanie všetkých listín a dokladov súvisiacich s dodaním a prevzatím tovaru je kupujúci povinný vykonať tak, že príslušná osoba ku svojmu podpisu napíše čitateľne paličkovým písmom svoje meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu, pripojí pečiatku, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti.

IV. CENA/ PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1. Ceny tovaru, obalov (ďalej len „ceny“) sú uvedené v platnom cenníku alebo priamo pri zobrazenom tovare.  

4.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za dodaný tovar. Predávajúci má právo jednostranne meniť cenník.

 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že platbu ceny za tovar vykoná kupujúci hotovostne priamo pri dodávke tovaru osobe splnomocnenej na prevzatie platby predávajúcim (obvykle dopravca predávajúceho), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

4.4. V prípade platby ceny za tovar na základe faktúry zmluvné strany dojednávajú lehotu splatnosti 1deň odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

4.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť dojednané platobné podmienky jednostranným oznámením kupujúcemu.

4.6. Kúpna cena je považovaná za uhradenú dňom jej pripísania na účet predávajúceho, resp. po odovzdaní hotovosti osobe splnomocnenej predávajúcim.

 

4.7. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, predávajúci je oprávnený požadovať  zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Platba formou zápočtu bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho je vylúčená.

4.8. V prípade, ak by mal predávajúci poskytnúť kupujúcemu dobropis a súčasne by mal voči kupujúcemu pohľadávku z titulu nezaplatenej faktúry po lehote jej splatnosti, je predávajúci oprávnený započítať čiastku dobropisu v prospech svojej pohľadávky, s čím kupujúci výslovne súhlasí.

 

V. KVALITA TOVARU, REKLAMÁCIE

5.1. Podmienky reklamácie vád tovaru sa spravujú Reklamačným poriadkom tovaru z kategórie piva a Reklamačným poriadkom tovaru z kategórie externého portfólia predávajúceho, ktoré sú zverejnené na portáli. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Reklamačnými poriadkami a zároveň s nimi súhlasí.

 

VI. OBALY

6.1.       Kupujúci berie na vedomie, že vratné obaly, v ktorých mu predávajúci dodá objednaný tovar t.j. palety, EURo palety, značkové KEGy, umelohmotné prepravky a fľaše (ďalej len „obaly“) zostávajú po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu vo vlastníctve výrobcu.

 

6.2. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru na zálohovú cenu obalov spolu s dodaným tovarom. Pri vrátení obalov bude zálohová cena obalov dobropisovaná kupujúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu pri dodaní tovaru zálohovú cenu obalov.

 

6.3.       Kupujúci sa zaväzuje nakladať s vratnými obalmi tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, strate, zničeniu a vrátiť ich predávajúcemu v nepoškodenom stave. Predávajúci nie je povinný prevziať poškodené a zničené obaly.

 

6.4. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade akejkoľvek straty, poškodenia, nevrátenia zálohovaných obalov, predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie skutočnej ceny obalov, v zmysle platných právnych predpisov. Kupujúci súhlasí, že predávajúci je oprávnený si v takomto prípade ponechať zálohovú cenu obalu uhradenú kupujúcim.

 

6.5.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúceho vratné obaly nesmie používať na iný účel ako na obalový materiál podľa dojednaní týchto VOP. V prípade, že zástupca predávajúceho zistí, že v areáli kupujúceho sa nachádzajú KEG sudy predávajúceho naplnené iným obsahom, než je deklarované na sude (napr. kolové výrobky), predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške skutočnej ceny obalu za každý jeden takto naplnený obal. Pri skončení obchodnej spolupráce je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetky zapožičané obaly, a to do 30 dní od skončenia spolupráce. V opačnom prípade, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho skutočnú cenu nevráteného obalu.

 

6.6. Kupujúci je povinný vracať vytriedené fľaše rovnakého typu a označenia v príslušných prepravkách a na EURO paletách, ktoré musia byť nepoškodené a kompletné (so všetkými časťami), a to vždy do miesta odkiaľ tovar odobral.

VII. OSTATNÉ DOJEDNANIA

7.1. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa jeho sídla, štatutárnych orgánov, základného imania, prevádzky a iných zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť vzájomný obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

7.2. Kupujúci je povinný umožniť zástupcom predávajúceho vstup do prevádzkových priestorov kupujúceho za účelom vykonania kontroly, prevzatia tovaru alebo obalov, zistenia stavu zásob.

VIII. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

8.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú spoluprácu možno ukončiť dohodou, alebo okamžitým skončením.

 

8.2.  Kupujúci je oprávnený okamžite ukončiť zmluvnú spoluprácu, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 2 pracovné dni.

 

8.3. Predávajúci je oprávnený okamžite ukončiť zmluvnú spoluprácu, ak kupujúci:

 

·   neuhradí faktúry po lehote splatnosti

·   použije predávajúceho vratné obaly na iný účel ako obalový materiál podľa ustanovení tejto zmluvy

·   sa dopustí konania, ktoré je v rozpore so záujmami predávajúceho.

 

8.4.       Okamžitým skončením zmluvnej spolupráce zo strany predávajúceho sa rozumie odmietnutie dodania tovaru kupujúcemu.

IX. VYŠŠIA MOC

9.1.Zmluvné strany sa zbavia zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy v prípade, ak toto neplnenie je spôsobené v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú živelné a iné katastrofy, neočakávané klimatické podmienky, výpadky dodávateľa predávajúceho, technologické poruchy portálu, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane bezodkladne, že nastali okolnosti vyššej moci.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Dojednania kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim odchylné od týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami len za predpokladu, že budú uskutočnené v písomnej forme.

 

10.2. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave (ďalej len „rozhodcovský súd“) podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Spory bude rozhodovať jeden rozhodca, ktorého určí rozhodcovský súd v súlade s jeho predpismi. Rozhodca bude rozhodovať bez ústneho pojednávania, iba na základe písomností. Strany sa podrobia rozhodnutiu rozhodcovského súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. V prípade sporu je predávajúci oprávnený podať žalobu aj na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. Podaním takejto žaloby zaniká v konkrétnom jednotlivom spore právomoc rozhodcovského súdu a na prejednanie tohto sporu je príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

 

10.3.     Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 7.11.2018 a ich aktuálne znenie je k dispozícii na portáli.